Werken bij Globen intern overleg

Copyright

Deze website is een publicatie van Globen Intervent B.V. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van Globen Intervent B.V. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina’s op) de website van Globen Intervent B.V., moeten deze als zodanig herkenbaar blijven. Globen Intervent B.V. spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen Globen Intervent B.V.